Ceny i dostępność

Projekt UE

Realizacja projektu UE mającego na celu zwiększenie efektywności energetycznej

Realizacja projektu UE mającego na celu zwiększenie efektywności energetycznej ośrodka wypoczynkowego “BiVillage” w Fažanie poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii.

Spółka INDUSTRIAL PROJECTS d.o.o. z Fažany dołączyła do grona firm, które będą uczestniczyć w programie publicznym Ministerstwa Środowiska i Energii “Zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sektorze usług (turystyka, handel)”, kod KK.04.1.2.01 we wrześniu 2018 r. z projektem zwiększenia efektywności energetycznej ośrodka wypoczynkowego “Bi Village” poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii.

Spółka INDUSTRIAL PROJECTS d.o.o., założona w 1994 rokuzdecydowała się wystąpić z projektem mającym na celu zmniejszenie wysokiego zużycia istniejących źródeł energii w ośrodku wypoczynkowym i zwiększenie efektywności energetycznej ośrodka, ponieważ ostatnia inwestycja budowlana dokonana w 2004 r. nie wykorzystywała w pełni środków efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

Wniosek projektowy przeszedł wszystkie etapy oceny i w lutym tego roku została podpisana umowa o dofinansowanie pomiędzy INDUSTRIAL PROJECTS d.o.o., Ministerstwem Środowiska i Energii jako Instytucji Pośredniczącej poziomu 1 oraz Funduszem Ochrony Środowiska i Efektywności Energetycznej jako Instytucji Pośredniczącej poziomu 2 – przyznano 4.633.876,79 kun, które zostały przeznaczone na zwiększenie efektywności energetycznej ośrodka wypoczynkowego. Instytucją zarządzającą Programem Operacyjnym Konkurencyjność i Spójność 2014-2020 jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Funduszy Unijnych.

Ośrodek wypoczynkowy “Bi Village” składa się z kempingu, mieszkań turystycznych, domków mobilnych, willi i pokoi, zaplecza sanitarnego, zaplecza gastronomicznego i innych elementów. Ośrodek wakacyjny może pomieścić 1 682 miejsca noclegowe lub około 6 000 gości. Spółka prowadząca ośrodek jest w 100% własnością włoskiej firmy Biasuzzi S.p.A ., założonej w celu rozwijania turystyki i wdrażania nowych projektów w sektorze turystycznym. Wraz z założeniem spółki zainicjowano projekt inwestycyjny typu greenfield w gminie Fažana. Dzięki temu projektowi ośrodek wypoczynkowy “Bi Village” został zbudowany w kilku etapach rozwoju i został w pełni zrealizowany w 2004 roku. Centrum wakacyjne zostało otwarte w 2000 roku i zostało uznane za najlepsze centrum turystyczne przez Ministerstwo Turystyki w 2013 roku. Średnio centrum jest aktywne w sezonie turystycznym, od marca do października.

Ogólnym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej sektora usług turystycznych w gminie Fažana i regionie Istrii. Szczegółowe cele projektu są następujące: zmniejszenie zużycia energii dostarczanej w ośrodku wypoczynkowym w gminie Fažana poprzez inwestycje w działania związane z odnawialnymi źródłami energii, podniesienie jakości pobytu gości w ośrodku wypoczynkowym,
promowanie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w gminie Fažana i Istria oraz redukcja emisji CO2 w sektorze usług turystycznych w gminie Fažana.

Grupą docelową projektu jest przede wszystkim firma Industrial projects d.o.o. oraz goście przebywający w ośrodku wypoczynkowym, natomiast użytkownikiem końcowym jest sektor turystyczny w regionie Istrii oraz lokalna społeczność.

Istniejące niedociągnięcia w działalności ośrodka wypoczynkowego mają postać zwiększonej ilości energii wymaganej do jego działania, co skutkuje wysokimi kosztami operacyjnymi, uzasadniającymi przedmiotową inwestycję i potrzebę zwiększenia efektywności energetycznej ośrodka wypoczynkowego poprzez inwestowanie w odnawialne źródła energii. Zapotrzebowanie na energię do funkcjonowania ośrodka wypoczynkowego “Bi Village” wynosi 1 804 834,23 kWh rocznie (z czego 1 079 561,13 kWh dotyczy zużycia energii elektrycznej, a 725 273 kWh dotyczy gazu płynnego). Projekt rozwiąże problem wysokiego zużycia źródeł energii w ośrodku, tj. wysokiego zużycia energii elektrycznej w mieszkaniach, wysokiego zużycia gazu płynnego do podgrzewania wody w sanitariatach oraz wysokiego zużycia klimatyzatorów w mieszkaniach z dwiema łazienkami, które obecnie zużywają znaczne ilości ciepłej wody. W ten sposób projekt zmniejszy ilość energii z sieci dystrybucyjnej (energii elektrycznej) i energii dostarczanej przez konwencjonalne źródła energii. Energia dostarczona po wdrożeniu projektu wyniesie 838 723,13 kWh, a w rezultacie roczna emisja CO2 zostanie zmniejszona o 232,12 t/rok.

Projekt składa się w sumie z czterech (4) działań projektowych – zarządzania i administrowania projektem, promocji i widoczności, nadzoru eksperckiego nad pracami oraz inwestycji w energię odnawialną i wysokosprawną kogenerację, która jest główną częścią projektu. W celu zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania ośrodka wypoczynkowego i zwiększenia bezpieczeństwa, instalacja sprzętu i wszystkie prace zostaną przeprowadzone poza sezonem i przed rozpoczęciem sezonu 2020, zgodnie z głównym projektem zwiększenia efektywności energetycznej ośrodka wypoczynkowego (projekt inżynierii elektrycznej i mechanicznej) przez Zaštita inženjering konzalting d.o.o. z Rovinj. Zgodnie z Rozporządzeniem o budownictwie prostym nie było konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę na montaż urządzeń i wykonanie robót, lecz
konieczne było uzyskanie zgody elektrycznej HEP.

Inwestycje są dokonywane w odniesieniu do działalności I 55.30 Pola kempingowe i pola namiotowe, która jest główną działalnością, oraz w odniesieniu do działalności I 55.10 Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, ponieważ jednym z przedmiotów inwestycji są również mieszkania turystyczne. Projekt jest w pełni zgodny z osią priorytetową 4, tj. celem szczegółowym SC 4b2 “Zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sektorze usług (turystyka, handel)Programu Operacyjnego Konkurencyjność i Spójność 2014-2020. Ponadto projekt jest zgodny z “Programem ogólnego rozwoju gminy Fažana”.

W ramach projektu zaplanowano:
Instalację systemów fotowoltaicznych – 4 systemy fotowoltaiczne (produkcja energii elektrycznej z energii słonecznej) w recepcji, administracji, pizzerii i restauracji na potrzeby ośrodka wypoczynkowego oraz instalację 100 systemów fotowoltaicznych w 100 apartamentach.
Instalację hybrydowych systemów fotowoltaicznych (wysokosprawna kogeneracja) – 94 hybrydowe systemy fotowoltaiczne (produkcja energii elektrycznej z energii słonecznej i jednocześnie energii cieplnej do podgrzewania wody użytkowej) w 96 apartamentach
Instalację kolektorów słonecznych – 160 kolektorów słonecznych (produkcja energii cieplnej do podgrzewania wody użytkowej) w 5 sanitariatach
Budowa 1 rampy dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej w “Beach Room” , która zapewni dostępność dla osób o specjalnych potrzebach.

W ramach działań promocyjnych i zwiększających widoczność projektu Planowane są następujące działania: przeprojektowanie strony internetowej “BiVillage” i przetłumaczenie jej na język angielski, włoski i niemiecki, opracowanie i wdrożenie kampanii Google Adwords i Facebook na okres 6 miesięcy, publikacja 2 artykułów w lokalnych mediach, produkcja 2 paneli w celu zapewnienia widoczności projektu, produkcja i umieszczenie 3 plakatów
jumbo oraz produkcja i druk 10 000 broszur w języku angielskim. Oprócz zapewnienia widoczności projektu UE, zapewni to dalsze promowanie efektywności energetycznej i energii odnawialnej poprzez planowane działania reklamowe i promocyjne.

Wdrożenie projektu doprowadzi do następujących rezultatów: ilość energii odnawialnej wykorzystywanej w ośrodku wypoczynkowym wzrośnie w porównaniu z całkowitym zużyciem energii wynoszącym 966 111,00 kWh, a energia dostarczana do ośrodka wypoczynkowego zostanie zmniejszona o 53,53%. Realizacja projektu będzie miała szerszy wpływ: przyczyni się do rozwoju lokalnej społeczności, zmniejszenie emisji CO2 o 232,12 t/rok w porównaniu z obecną sytuacją, będzie miało pozytywny wpływ na łagodzenie potencjalnych negatywnych skutków dla zdrowia ludzkiego, środowiska i klimatu, podniesie jakość pobytu gości w ośrodku wypoczynkowym oraz będzie promować efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii w gminie Fažana i na Istrii.

Przetarg na zewnętrzną usługę zarządzania projektem został ogłoszony, a najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Eurokonzalting d.o.o. z Puli, której powierzono zarządzanie działaniami projektu podczas jego realizacji. Oprócz firmy konsultingowej, w realizację projektu zaangażowany będzie również pracownik firmy pełniący funkcję dyrektora technicznego. Ponadto przeprowadzono również przetarg na usługi reklamowe i promocyjne, które będą realizowane w trakcie realizacji projektu, i wybrano firmę Mijena d.o.o. z Puli. W chwili obecnej przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup sprzętu w celu zwiększenia efektywności energetycznej ośrodka wczasowego i wykonanie prac jest również na końcowym etapie i powinno zostać ogłoszone publicznie we wrześniu tego roku. Równocześnie z umową na wykonanie prac, zostanie ogłoszony przetarg na nadzór nad pracami.

Podsumowując, realizacja inwestycji przyznanych przez Unię Europejską doprowadzi do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów, zmniejszenia emisji CO2 i obniżenia kosztów operacyjnych spółki, co spowoduje przeniesienie części środków na utrzymanie samej infrastruktury, nowe inwestycje w działalność turystyczną, takie jak dodatkowe treści, nowe jednostki zakwaterowania i infrastrukturę, oraz finansowanie innych kosztów biznesowych, co gwarantuje trwałość projektu przez okres co najmniej 5 lat po jego zakończeniu.

Oczekuje się, że transfer wyników projektu przełoży się na pracowników ośrodka wypoczynkowego, którzy pogłębią swoją świadomość w zakresie efektywności energetycznej i zwiększą swoją zdolność do zarządzania projektami UE, co umożliwi dalsze inwestycje w działania po zakończeniu projektu i składanie nowych projektów do nadchodzących przetargów, zwłaszcza w dziedzinie efektywności energetycznej. Dzięki obecnym działaniom marketingowym ośrodka wakacyjnego, który jest promowany jako energooszczędny i przyjazny dla środowiska, a także dzięki działaniom reklamowym i promocyjnym prowadzonym w ramach projektu UE, transfer wyników powinien znaleźć odzwierciedlenie w pobycie gości w ośrodku wakacyjnym. Ponadto, ze względu na włoską własność Biasuzzi S.p.A., transfer wyników spodziewany jest również we Włoszech. Ponadto, ponieważ Industrial Projects d.o.o. uczestniczy średnio w 14 międzynarodowych targach branżowych, oczekuje się, że w sektorze turystycznym wyniki zostaną przeniesione również do innych państw członkowskich UE.

Najbardziej znaczący transfer wyników projektu spodziewany jest na obszarze gminy Fažana i regionu Istrii ze względu na zwiększoną efektywność energetyczną ośrodka wypoczynkowego i redukcję emisji CO2 na obszarze lokalnym, ale także na poziomie Republiki Chorwacji, biorąc pod uwagę status “Bi Village” jako energooszczędnego ośrodka turystycznego i jednego z liderów jakości w sektorze turystycznym w Republice Chorwacji.

Projekt ma trwać 11 miesięcy, do 31 maja 2020 r.
Całkowita wartość projektu wynosi 6 551 430,26 HRK.
Całkowity kwalifikowalny koszt projektu wynosi 6 474 830,26 HRK.
Przyznane finansowanie wynosi 4 633 876,79 HRK (71,57% kosztów kwalifikowalnych).

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Konkurencyjność i Spójność.

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego artykułu ponosi INDUSTRIAL PROJECTS d.o.o.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:
Vedran Piljan
0039 385 98255 752
bitech@bivillage.com

Więcej informacji na temat funduszy UE:
www.strukturnifondovi.hr
Program Operacyjny na rzecz Konkurencyjności i Spójności 2014-2020