Ceny i dostępność

Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Industrial Project d.o.o.

Witamy na stronie internetowej Industrial Project d.o.o.

Na tej stronie udostępniamy informacje zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) 2016/679 (“RODO”) w sprawie przetwarzania danych osobowych.

 1. Administrator danych

Właścicielem przetwarzania danych osobowych jest firma Industrial Project d. o.o. (zwana dalej również “Właścicielem”), która ma swoją siedzibę w Fazana przy ulicy Dragonja 115 (HR), z którą można się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych pod adresem privacy@bivillage.com.
Aby zaoferować swoim klientom szerszy i bardziej kompletny zakres usług turystycznych, Industrial Project d.o.o. zawarła umowy handlowe ze spółką Biasuzzi S.p.A. – Tourism Division (zwaną dalej również “Joint Venture”), która ma siedzibę w Ponzano Veneto (IT), przy via Morganella Ovest 55, której udostępnia dane osobowe na potrzeby zarządzania programem zbierania punktów “BiCard” oraz na potrzeby działań marketingowych mających na celu promowanie swoich usług turystycznych. Prowadząc wyżej wymienione działania, Biasuzzi S.p.A. – Tourism Division i Industrial Project d.o.o. działają jako współadministratorzy danych (w poniższej nocie informacyjnej, gdy używane jest wyrażenie “Współadministratorzy danych”, odniesienie będzie zatem dotyczyć łącznie Biasuzzi S.p.A. – Tourism Division i Industrial Project d.o.o.). Zgodnie z postanowieniami art. 26 RODO, obie spółki zawarły umowę regulującą ich role i obowiązki wobec osób, których dane dotyczą, której wyciąg można uzyskać od Biasuzzi S.p.A. – Dział Turystyki pod adresami wskazanymi powyżej.

 1. Zakres informacji

Niniejsze oświadczenie opisuje procedury przyjęte przez Administratora Danych w odniesieniu do prywatności przetwarzania danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem: niniejszej Witryny i wszelkich subdomen zarządzanych przez [Industrial Project d.o.o., z wyjaśnieniem, że oświadczenie nie obejmuje innych witryn internetowych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem linków w Witrynie; plików cookie i innych systemów śledzenia w Witrynie, których cel i działanie opisano w oświadczeniu dostępnym za pośrednictwem linku na dole strony (“Polityka plików cookie”).

 1. Odbiorcy usług świadczonych przez Właściciela

Witryny i usługi oferowane na niej przez Industrial Project d.o.o. są przeznaczone dla osób pełnoletnich. W związku z tym Administrator nie przetwarza celowo danych osobowych osób poniżej 18 roku życia.

 1. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator może gromadzić i przetwarzać następujące rodzaje danych osobowych: imię i nazwisko, płeć, data i miejsce urodzenia, narodowość, dane paszportowe lub inne dokumenty tożsamości, adres pocztowy, numer telefonu, zdjęcia i nagrania wideo, adres e-mail, adresy IP i inne dane związane z nawigacją na Stronie, dane finansowe (takie jak numer karty kredytowej/debetowej lub inne dane związane z płatnościami), preferowany język, tablice rejestracyjne pojazdu dane dotyczące stanu zdrowia (na potrzeby ochrony zdrowia publicznego lub w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb użytkownika), informacje o osobistych preferencjach lub szczególnych potrzebach osobistych, dane dotyczące członkostwa w programie lojalnościowym (“BiCard”), dane pracodawcy (w przypadku rezerwacji wydarzeń lub pobytów służbowych), informacje dotyczące przeprowadzonych działań lub usług zamówionych podczas poprzednich pobytów, dane dotyczące członków rodziny lub innych towarzyszy podróży.

 1. Cel, podstawa prawna i okres przechowywania

Dane osobowe będą przetwarzane przez Industrial Project d.o.o. w celach i na warunkach określonych poniżej.

Cel

a. Odbiórw celu sporządzania ofert, zawierania i wykonywania umów sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Administratora, informowania o wszelkich okolicznościach związanych z zamówieniem oraz zarządzania płatnościami. Administrator danych może również wykorzystywać dane klientów w celu wykonywania czynności związanych z zameldowaniem i wymeldowaniem; w celu zapewnienia zajęć rekreacyjnych i rozrywkowych w obiekcie; w celu zapewnienia recepcji, przechowalni bagażu, parkingu lub innych usług wymaganych przez klientów; w celu obsługi wszelkich wniosków klientów związanych ze specjalnymi potrzebami klientów, w tym potrzebami zdrowotnymi; w celu rozpatrywania skarg i oceny usług przez klientów.
Aby przyspieszyć proces rejestracji klientów, jeśli nie dokonali oni odprawy online przed przyjazdem, mogą otrzymywać wiadomości tekstowe (SMS) przypominające im o możliwości skorzystania z tej usługi. Komunikacja taka nie będzie miała charakteru komercyjnego. Administrator może również korzystać z komunikacji SMS lub telefonicznej w celu przekazywania klientom informacji o odbiorze przesyłek dostarczonych w ich imieniu w miejscu zakwaterowania.

b. WiFi: aby zezwolić na dostęp klienta do sieci WiFi i zarządzać nim.

c. Rejestracja na Witryniew celu umożliwienia utworzenia osobistego konta na Stronie oraz dostępu do powiązanych usług i korzystania z nich.

d. Dostarczanie usług za pośrednictwem aplikacjiza rezerwację i korzystanie z aktywności, wydarzeń i usług w obiekcie turystycznym. Dane rejestracyjne zostaną wysłane do użytkowników pocztą elektroniczną lub przekazane im podczas zameldowania.

e. Zarządzanie programem BiCardw celu umożliwienia współwłaścicielom technicznego i administracyjnego zarządzania usługą rabatową utworzoną na rzecz klientów. Regulamin programu można znaleźć w odpowiedniej sekcji na stronie internetowej. Dane uwierzytelniające do zarządzania kontem osobistym zostaną przekazane użytkownikowi pocztą elektroniczną.

f. Wysyłanie spersonalizowanej komunikacji w oparciu o zakupione produkty i usługiw celu wysyłania kwestionariuszy e-mail lub komunikatów dotyczących produktów i usług Wykonawców podobnych do zakupionych, które mogą zainteresować gości obiektów (tzw. miękki spam).

g. Dokumentacja wydarzeń organizowanych w obiektach noclegowych:informowanie opinii publicznej, w tym za pośrednictwem strony internetowej i kanałów społecznościowych Administratora, o bezpłatnych wydarzeniach organizowanych w obiektach. Dokumentacja sporządzona przy takich okazjach nie będzie w żadnym wypadku wykorzystywana w kampaniach reklamowych.

h. Kontrola dostępuzapewnienie, że tylko osoby i pojazdy do tego uprawnione mają dostęp do obiektów turystycznych oraz możliwość weryfikacji obecności osób lub pojazdów w miejscu zakwaterowania w przypadku szkód lub sytuacji awaryjnych. Działalność ta będzie również prowadzona za pomocą automatycznych elektronicznych systemów odczytu tablic rejestracyjnych i elektronicznych opasek na rękę wręczanych gościom.

i. Nadzór wideow celu ochrony bezpieczeństwa osób i mienia w obiektach zakwaterowania.

l. Wypełnianie obowiązków regulacyjnychw celu wypełnienia zobowiązań prawnych (w szczególności w sprawach cywilnych, podatkowych, bezpieczeństwa publicznego, bankowych i ochrony danych). Obowiązki te obejmują również przekazywanie danych osobowych klientów do Komendy Głównej Policji.

m. Postępowanie sądowe i zapobieganie czynom niedozwolonymw celu egzekwowania praw Właściciela oraz wykrywania i zapobiegania oszustwom, przestępstwom i wykroczeniom.

n. Przeciwdziałanie sytuacjom zagrożenia zdrowiaumożliwienie przestrzegania przepisów dotyczących zapobiegania epidemiom (w tym przepisów dotyczących pandemii COVID-19).

Podstawa prawna

a. Wykonanie zobowiązań umownych i środków przedumownych.

b. Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu klientom usługi połączenia.

c. Wykonanie zobowiązań umownych.

d. Wykonanie zobowiązań umownych.

e. Wykonanie zobowiązań umownych.

f. Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na informowaniu klientów o oferowanych usługach i podejmowaniu inicjatyw mających na celu ich ulepszenie.

g. Uzasadniony interes właściciela w informowaniu o inicjatywach realizowanych w jego obiektach noclegowych.

h. Uzasadniony interes Właściciela polegający na zapobieganiu przedostawaniu się nieupoważnionych osób i środków do jego obiektów oraz na posiadaniu wiedzy o obecności środków lub osób w jego obiektach w przypadku sytuacji awaryjnych lub roszczeń odszkodowawczych.

i. Uzasadniony interes właściciela w ochronie bezpieczeństwa osób i mienia na jego terenie.

l. Wypełnianie zobowiązań prawnych.

m. Uzasadniony interes Administratora w celu ochrony jego praw.

n. Wypełnianie zobowiązań prawnych.

Okres przechowywania danych

a. Przez czas niezbędny do przetworzenia zgłoszenia, a następnie przez kolejne 5 lat od daty oferty lub daty ostatniego pobytu w obiektach Właściciela.
Dane dotyczące usług rekreacyjnych lub rozrywkowych będą przechowywane przez 30 dni.

b. Przez okres niezbędny do zarządzania działalnością wskazaną na marginesie.

c. Aż do ewentualnego wniosku o usunięcie konta lub zakończenie świadczenia usługi. Konto i jego dane zostaną usunięte po 3 latach nieużywania.

d. Aż do ewentualnego wniosku o usunięcie konta lub zakończenie świadczenia usługi. Konto i jego dane zostaną usunięte po pięciu latach nieaktywności. Jeśli klient nie aktywuje konta po jego utworzeniu, odpowiednie dane zostaną usunięte w ciągu 30 dni od zakończenia pobytu w obiekcie.

e. Przez pięć lat od daty pierwszego zakupu produktów i usług oferowanych przez Właściciela.

f. Przez okres maksymalnie 6 miesięcy od zakończenia pobytu.

g. Przez czas trwania zdarzenia oraz, w razie potrzeby, przez okres uznany przez Administratora za przydatny do jego udokumentowania.

h. Dane zostaną usunięte na początku sezonu następującego po sezonie, w którym użytkownik przebywał.

i. Przez 24 godziny po rejestracji.

l. Przez okres przewidziany w odpowiednich przepisach. Dane na dokumentach podatkowych będą przechowywane przez 10 lat.

m. Przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane są gromadzone, zgodnie z obowiązującym prawem (np. okresy przedawnienia praw).

n. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, dane będą przetwarzane przez okres 15 dni od ich zebrania.

 1. Konieczność przetwarzania danych

Ujawnienie danych osobowych Industrial Project d.o.o. w celach wskazanych w literach A (Sprzedaż produktów i usług), C (Rejestracja w Witrynie), D (Świadczenie usług za pośrednictwem WebAPP) E (Zarządzanie programem “BiCard”) jest niezbędne do wykonania zobowiązań umownych lub środków przedumownych oraz do świadczenia określonych w nich usług. Bez tego kontroler nie byłby w stanie przetwarzać odpowiednich żądań klientów.
Przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji celów określonych w punktach B (WiFi), G (Dokumentacja wydarzeń organizowanych w obiektach noclegowych), H (Kontrola dostępu), I (Monitoring wizyjny) i M (Postępowanie sądowe i zapobieganie przestępstwom) opiera się na uzasadnionych interesach Administratora danych i dlatego nie wymaga zgody klientów. Jeśli klient odmówi zgody na takie przetwarzanie, Industrial Project d.o.o. może być zmuszona do odmowy świadczenia swoich usług.
Przetwarzanie wskazane w punkcie F (spersonalizowana komunikacja na podstawie zakupionych produktów i usług) odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (dawny art. 130, c. 4, Privacy Code), ale klient ma prawo sprzeciwić się temu w dowolnym momencie, z jedyną konsekwencją nieotrzymywania dalszych informacji o usługach oferowanych przez Industrial Project d.o.o.
Przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w punktach L (Wypełnienie zobowiązań prawnych) i N (Zwalczanie sytuacji zagrożenia zdrowia) jest niezbędne do wypełnienia przez Industrial Project d.o.o. obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, a zatem klient nie może sprzeciwić się temu, w przeciwnym razie nie można korzystać z usług turystycznych Właściciela.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Industrial Project d.o.o. zamierza realizować cel określony w punkcie G (Spersonalizowana komunikacja na podstawie zakupionych produktów i usług), analizując produkty i usługi zamówione przez swoich klientów, aby wysyłać im tylko spersonalizowane komunikaty, które faktycznie ich interesują.

 1. Sposoby leczenia

Industrial Project d.o.o. i Współadministrator przyjęli określone środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie danych osobowych, ich bezprawnemu lub nieprawidłowemu wykorzystaniu oraz nieupoważnionemu dostępowi do nich.

 1. Kategorie odbiorców danych osobowych

W celu realizacji celów wskazanych w punkcie 5 Industrial Project d.o.o. może przekazywać, na własne potrzeby lub w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, dane swoich klientów wskazanym poniżej kategoriom podmiotów: organom publicznym oraz organom nadzoru i kontroli; dostawcom usług informatycznych (takich jak na przykład usługi internetowe i przetwarzanie w chmurze); podmiotom prowadzącym działalność logistyczną; podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obsługi klienta; specjalistom lub firmom świadczącym na rzecz Administratora danych usługi prawne, podatkowe, księgowe, ekonomiczno-finansowe, techniczno-organizacyjne, przetwarzania danych lub komunikacyjne; podmiotom świadczącym usługi bankowe, finansowe, ubezpieczeniowe i windykacyjne; podmiotom prowadzącym działalność w zakresie kontroli płatności pod kątem nadużyć finansowych; firmom animacyjnym Industrial Project d.o.o]. W razie potrzeby odbiorcy danych zostaną wyznaczeni jako podmioty przetwarzające dane, zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 28 RODO.

 1. Przekazywanie danych do krajów trzecich

Dane osobowe przetwarzane przez Biasuzzi S.p.A. – Tourism Division Industrial Project d.o.o. mogą być przekazywane, wyłącznie w celu realizacji celów opisanych powyżej, spółkom z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). Przekazanie to nastąpi wyłącznie po podpisaniu standardowych umów (S.C.C.) przyjętych przez Komisję Unii Europejskiej z firmami otrzymującymi dane osobowe (dawniej art. 46 ust. II lit. C i D RODO).

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

W odniesieniu do dostarczonych danych osobowych osoby, których dane dotyczą, mają prawo w dowolnym momencie zażądać: potwierdzenia, czy dotyczące ich dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, uzyskania dostępu do tych danych i ich kopii (art. 15 RODO); sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych lub włączenia niekompletnych danych (art. 16 RODO); w przypadkach wyraźnie przewidzianych w przepisach prawa, usunięcia danych osobowych. 15 RODO); sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO); w przypadkach wyraźnie przewidzianych w przepisach, anulowania danych (art. 17 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO), sprzeciwu wobec ich przetwarzania (art. 21 RODO) lub ich przenoszenia (art. 20 RODO).
Aby skorzystać z tych praw, zainteresowane strony mogą przesłać swoje wnioski pocztą elektroniczną do Administratora na adres privacy@bivillage.com. Zainteresowane strony mogą również skorzystać z adresów pocztowych wskazanych w pkt 1 niniejszego arkusza informacyjnego.
Jeśli osoby, których dane dotyczą, uważają, że ich prawa wynikające z przepisów o ochronie danych zostały naruszone, mogą złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego(www.azop.hr).