Ceny i dostępność

Polityka prywatności – Formularz wniosku o udzielenie informacji

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

  1. Administrator danych

Administratorem danych jest spółka Industrial Project d.o.o., z którą można się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem e-mail privacy@bivillage.com.

  1. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Następujące kategorie danych osobowych mogą być przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na otrzymane wnioski: imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, informacje dotyczące konkretnych potrzeb wskazanych we wniosku, dane dotyczące członków rodziny lub innych osób towarzyszących w podróży.

  1. Cel, podstawa prawna i okres przechowywania

Dane osobowe będą przetwarzane przez Industrial Project d.o.o. w celach i na warunkach określonych poniżej.

Cel

Odpowiadanie na zapytania użytkowników: dostarczanie informacji o usługach Administratora i obiektach turystycznych użytkownikom, którzy o to proszą.

Podstawa prawna

Uzasadniony interes Właściciela w odpowiadaniu na żądania użytkowników.

Okres przechowywania danych

Przez okres niezbędny do spełnienia żądań użytkowników.

  1. Odmowa ujawnienia danych

Jeśli użytkownik odmówi podania swoich danych, Administrator nie będzie mógł przetworzyć otrzymanego wniosku.

  1. Kategorie odbiorców danych osobowych

W celu realizacji wyżej wymienionych celów Industria Project d.o.o. może ujawniać zebrane dane następującym kategoriom podmiotów: dostawcom usług IT, takich jak usługi internetowe i przetwarzanie w chmurze; podmiotom wykonującym czynności związane z obsługą klienta. W razie potrzeby odbiorcy danych zostaną wyznaczeni jako podmioty przetwarzające dane zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 28 RODO.

  1. Przekazywanie danych do krajów trzecich

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych mogą być przekazywane, wyłącznie w celu realizacji celów wskazanych powyżej, spółkom z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Przekazanie to nastąpi wyłącznie po podpisaniu standardowych umów (S.C.C.) przyjętych przez Komisję Unii Europejskiej z firmami otrzymującymi dane osobowe (dawniej art. 46 ust. II lit. C i D RODO).

  1. Prawa osób, których dane dotyczą

W odniesieniu do dostarczonych danych osobowych osoby, których dane dotyczą, mają prawo w dowolnym momencie zażądać: potwierdzenia, czy dotyczące ich dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, uzyskania dostępu do tych danych i ich kopii (art. 15 RODO); sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych lub włączenia niekompletnych danych (art. 16 RODO); w przypadkach wyraźnie przewidzianych w przepisach prawa, usunięcia danych osobowych. 15 RODO); sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO); w przypadkach wyraźnie przewidzianych w przepisach, anulowania danych (art. 17 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO) oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania (art. 21 RODO). Aby skorzystać z tych praw, zainteresowane strony mogą przesłać swoje wnioski pocztą elektroniczną do Administratora na adres privacy@bivillage.com. Zainteresowane strony mogą również skorzystać z adresów pocztowych wskazanych w pkt 1 niniejszego arkusza informacyjnego. Jeśli osoby, których dane dotyczą, uważają, że ich prawa wynikające z przepisów o ochronie danych zostały naruszone, mogą złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego(www.azop.hr).